"ناتو" – اشتراک آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در جلسهء وزرأی امور خارجه دول عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمال - (اجلاس بصری، ۱ و ۲ دسامبر ۲۰۲۰ / ۱۱ و ۱۲ قوس ۱۳۹۹) [fr]

بروزهای سه شنبه ۱ و چهارشنبه ۲ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی (۱۱ و ۱۲ قوس ۱۳۹۹ هجری شمسی)، آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در جلسهء وزرأی امور خارجه دول عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" که طی اجلاس بصری دایر گردید، اشتراک ورزید.

وزرأی امور خارجه دول عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو"، در جریان جلسه متذکره گزارش گروه تعمق و تفکر درمورد آیندهء "ناتو" را اخذ و مطالعه نمودند، و متعاقباً توصیه ها یا دستورالعمل های پیشنهادی این گزارش را مطمح بحث و تبادل نظر قرار دادند . گزارش مذکور نخستین پاسخی به روند تفکر و تعمق درمورد آیندهء این اتحاد که یک سال قبل به ابتکار جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان راه اندازی گردیده بود، بشمار می آید.

(...)

انجام این تبادل نظرات و مراودات میان وزرأی امور خارجه دول عضو "ناتو" زمینهء مباحثه و مداقه را درمورد بحران های منطقوی و تمام مداخلات خارجی ای که ثبات و اتحاد پیمان مزبور را تهدید می کند، مساعد ساخت. وزرأی فوق الذکر ادامهء مبارزه مشترک علیه دهشت افگنی، بخصوص در افغانستان و عراق را در میان گذاشتند. وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه درچوکات ائتلاف بین المللی برعلیه دولت اسلامی موسوم به "داعش" و همزمان در چهارچوب ائتلاف "ناتو"، و آنهم جهت حفاظت از منافع امنیتی مشترک مان در هر دو کشور فوق الذکر، اهمیت تفاهم، مشاورت، و هماهنگی را در داخل نهادهای مناسب و موثر مجدداً تذکار داد.

(...)

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/actualites-et-evenements-lies-a-la-securite-au-desarmement-et-a-la-non/2020/article/otan-participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-reunion-des-ministres-des-254220

تاریخ نشر 06/12/2020

قسمت بالایی صفحه