مین های ضد پِرسونِل، هنوز یک نبردی پابرجا و مطرح روز

امروز هنوزهم مین ها و بقایای مواد انفجاری رزمی، طی هر دو ساعت در جهان جان یک انسان را می گیرد. مردم با تهدیداتی چون آلات انفجاری جاسازی شده، مین های دست ساخته و بقایای مواد انفجاری در نتیجهء جنگ های اخیر مواجه استند. با بزرگداشت از تاریخ ۴ اپریل که مصادف به روز بین المللی آگهی دهی عامه از خطرات مین ها است، فُرصت را مغتنم شمرده و بدین مناسبت بر اهمیت و ارزشی که جمهوری فرانسه در راستای مبارزه علیه مین های ضد پِرسونِل و دیگر بقایایی مواد انفجاری حربی قایل است، تأکید بعمل می آید.

یک جهانی عاری از مین ها در سال ۲۰۲۵ میلادی / ۱۴۰۴ هجری شمسی

این هدفء منشور اوتاوا در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/la-france-et-l-elimination-des-mines-antipersonnel/article/convention-d-ottawa (منشور اوتاوا در سال ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۷۶ هجری شمسی) وضع و تصویب شد و استعمال مین های ضد پِرسونِل را منسوخ گردانید) بوده که با منشور اوسلو (منشور اوسلو در سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ هجری شمسی) مورد تصویب واقع شد و کاربرد اسلحه حاوی مهمات ثانی را منع ساخت) اکمال یافت. از بیش از بیست سال بدینسو، جمهوری فرانسه به تطبیق و جهانی سازی این دو منشور قاطعانه متعهد است. برعلاوهء عملکرد دیپلوماتیک جمهوری فرانسه، این کشور بخاطر کاهش تعداد قربانیان دست اندرکار بوده، و برای اینکه کشورهای زیادی متأثر از مواد و وسایل انفجاری کُشنده روزی خودرا "عاری از مین ها" اعلام نمایند، از طریق کارشناسی اش و فعالیت های تعاونی و تعلیمی، کشورهای متضرر مذکور را همگامی و همسویی می کند.

مین ها، موانع در راستای بازسازی

مین ها و بقایایی مواد انفجاری رزمی با داشتن خطرات مدهش، یک سد و مانع واقعی فراراه برگشت مردم آسیب پذیر بیجا شده و مهاجرین بصوب ثبات، و در برابر بازسازی کشورهای که از جنگ عبور کرده اند، محسوب می گردد. این امر خاصتاً در ساحاتی که نبرد علیه دولت اسلامی موسوم به "داعش" طی چندین سال تداوم یافته است، دارای حساسیت می باشد. اکنون نیز، سوریه شاهد دستکم ۶ میلیون بیجا شده داخلی بوده، درحالیکه عراق متقبل ۵،۲ میلیون تن از بیجاشدگان گردیده است. اما، معضل مین ها گریبانگیر کشورهای دیگری، مانند کُلمبیا، لیبیا، لبنان، فلسطین و همچنان چندین کشور افریقایی (بِنِین، سِنِگال، موریتانیا، گینیِ) نیز است.

یک تعامل خطیر برای فرانسه

جمهوری فرانسه جهت مساعد ساختن زمینهء برگشت مردم بیجا شده و مهاجرین آسیب پذیر به اوطان شان، چندین عمل آگهی دهی عامه و مین روبی بشردوستانه را به پیش می برد. در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی)، فعالیت مأموریت تأمین ثبات مرکز بحران و حمایت (سی.دی.سی.اس.) (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/centre-de-crise-et-de-soutien/) با مشارکت انجمن های غیر حکومتی و سازمان های بین المللی متخصص امور مین روبی بشردوستانه، بگونهء مثال زمینهء تخریب و نابودی بیش از یک هزار حلقه مین و باقی مواد انفجاری حربی، و عودت چندین صد خانوار به قرأ و کاشانه های شان واقع عراق و سوریه را فراهم ساخت. مرکز بحران و حمایت (سی.دی.سی.اس.) و ریاست همکاری امنیتی و دفاعی (دی.سی.اس.دی.) با کارشناسی بین المللی شناخته شده، برنامه های آموزشی را نیز تنظیم و رهبری کرده، و در تحکیم ساختارهای ملی، منطقوی هماهنگی مبارزه علیه مین ها شرکت می ورزند. این مأمول، بخصوص در پشتیبانی فعال از مراکز کارشناسی و آموزش دهی بسطح منطقوی لبنان و بِنِین، و در امر فرستادن کارگزاران همکار و کارشناسان مصدق (امنیت ملکی، اردوها ...) تجلی می یابد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/la-france-et-l-elimination-des-mines-antipersonnel/article/les-mines-antipersonnel-un-combat-toujours-d-actualite

تاریخ نشر 05/04/2018

قسمت بالایی صفحه