میراث تاریخی – کنفرانس تمویل کنندگان درمورد میراث فرهنگی در معرض نابودی (لوور، ۲۰ مارچ ۲۰۱۷ / ۳۰ حوت ۱۳۹۵)

لوور بروز دوشنبه ۲۰ مارچ (۳۰ حوت) میزبان کنفرانس کمک کنندگان درمورد میراث فرهنگی در معرض نابودی بود. اشتراک کنندگان این کنفرانس از جانب آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه بحضور پذیرفته شدند.

PNG

اجندآی کاری کنفرانس مذکور از جانب رئیس جمهور فرانسوا هولاند، معاون صدراعظم و وزیر امور داخله امارات متحده عربی شیخ سیف بن زید النهیان و رئیسه عمومی سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونِسکو) خانم ایرینا بوکووا افتتاح گردید.

این رویداد به دنبال کنفرانس بین المللی ابوظبی که به ابتکار رئیس جمهور فرانسه و شهزاده ولیعهد ابوظبی بتاریخ ۲ و ۳ دسمبر(۱۲ و ۱۳ قوس) گذشته باعث اجماع تعداد کثیری از دول و انستیتیوت های بسیج شده بمنظور حفظ میراث فرهنگی در معرض خطر در ساحات تحت جنگ گردید، صورت پذیرفت. جامعه جهانی در ابلاغیه نهایی کنفرانس مذکور برای ایجاد یک صندوق وجهی بین المللی حمایت از برنامه های نجات و تحفظ میراث فرهنگی و تشکیل یک شبکه بین المللی پناهگاه ها برای آثار و آبدات فرهنگی در معرض تهدید و نابودی، تعهد سپرد.

JPEG

امور اتحاد بین المللی برای حفاظت از میراث باستانی واقع در ساحات جنگزده، بنیاد ایجادشده بر اساس یک مشارکت عامه – خصوصی، بتاریخ ۳ مارچ (۱۳ حوت) در شهر ژنیو از سوی فرانسه و امارات متحده عربی آغاز گردید. اشتراک کنندگان در کنفرانس تمویل کنندگان لوور سهمیه شان را در قبال تمویل مالی رویکارهای نخست از همین سال جاری ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) اعلام نمودند.

JPEG

فرانسه به بسیج ساختن جامعه جهانی جهت تطبیق تعهدات ابلاغیهء ابوظبی، منجمله نزد شورای امنیت سازمان ملل متحد در جایی که اکنون در همسویی با ایتالیا یک رویکار قطعنامه ای مربوط به حفظ میراث فرهنگی را پیشکش نموده است، ادامه می دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2017/article/patrimoine-conference-des-donateurs-sur-le-patrimoine-culturel-en-peril-20-03

تاریخ نشر 20/03/2017

قسمت بالایی صفحه