میثاق حقوق بشر اروپا – تصویب پروتوکول شماره ۱۶ از سوی جمهوری فرانسه (۱۳ اپریل ۲۰۱۸ / ۲۴ حمل ۱۳۹۷)

بمناسبت کنفرانسی درمورد پیگیری اصلاحات نظم میثاق حقوق بشر اروپا که در شهر کُپنهاگ پایتخت دنمارک دایر گردیده بود، خانم نیکول بِلووبهِ، وزیر عدلیه جمهوری فرانسه بروز جمعه ۱۳ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۲۴ حمل ۱۳۹۷ هجری شمسی) ابزار تصویب پروتوکول شماره ۱۶ وابسته به میثاق حقوق بشر اروپا را به دبیر کُل شورای اروپا تسلیم نمود.

JPEG

پروتوکول مذکور برای بلندترین مراجع عدلی و قضایی دول، امکان و فُرصت ارسال تقاضاهای نظریات مشورتی را به محکمه حقوق بشر اروپا دربارهء مسائل اصول مربوط به تفسیر، تعبیر و یا تعمیل حقوق و آزادی های که در میثاق و پروتوکول های الحاقی اش تعریف و تصریح گردیده است، فراهم می سازد. این امکانات و سهولت در فرانسه، بروی شورای قانون اساسی، شورای دولت و دیوان تمیز باز خواهد شد.

جمهوری فرانسه دومین دولت عضوی است که ابزار تصویب خویش را سپرد، و بدین منوال زمینهء آغاز تطبیق پروتوکول را در طی مدت سه ماه مساعد کرد. آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه حین ایراد بیانیه اش در محکمه حقوق بشر اروپا بتاریخ ۳۱ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (۹ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی)، در قبال امر وضع و تصویب سریع متعهد گردیده بود. بروز چهارشنبه ۴ اپریل (۱۵ حمل) قانونی که اجازهء تصویب پروتوکول شماره ۱۶ را می داد، نافذ گردیده بود.

این پروتوکول، ستون عدلی و قضایی اروپا درعرصه حقوق بشر، و ساختار عدلی و قضایی ای را که برمحور میثاق حقوق بشر اروپا عرض اندام نموده است، بطور چشمگیری تحکیم خواهد بخشید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/actualites-et-evenements-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/actualites-2018-sur-le-theme-des-droits-de-l-homme/article/convention-europeenne-des-droits-de-l-homme-ratification-par-la-france-du

تاریخ نشر 15/04/2018

قسمت بالایی صفحه