مکتب ارکان الحرب از اتاشه های نظامی حاضر در افغانستان پذیرایی نمود. [fr]

مکتب ارکان الحرب از اتاشه های نظامی حاضر در افغانستان پذیرایی نمود.
مکتب ارکان الحرب افغانستان، به ابتکار دگروال ژان – میشل مییهِ، اتاشه نظامی سفارت فرانسه و همچنان رئیس انجمن اتاشه های نظامی کابل، بتاریخ ۹ فبروری ۲۰۱۶ (۲۰ دلو ۱۳۹۴)، یک بازدیدی از قرارگاه های مختلف و معرفی کورس های تعلیمی خویش را تنظیم نمود. اتاشه های وابسته به ۲۳ مملکت حاضر در کابل، در این همایش اشتراک ورزیدند.

مکتب ارکان الحرب افغان تحت قیمویت پوهنتون دفاع ملی افغانستان – مارشال فهیم - قرار داشته و تنها در یک محل، برنامهء کورس های ارتقأی سویهء تعلیمی افسران و خورد ضابطان را درعرصه تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی منسجم ساخته است. در مکتب نظامی مذکور، اخیراً کورس های آمادگی رهبری یا فرماندهی به سطح کندک ها و لوأها دایرگردید.

JPEG

یادآور باید شد که کشور فرانسه در بدوء تأسیس دورس به سطح راهبردی برای دگروالان و سرافسران عمومی که مربوط به وزارت دفاع، وزارت امور داخله و شعبات امنیت ملی استند واز همهء شان بدیهاً توقع می رود تا والاترین مسئولیت ها را عهده دار شوند، سهم بنیادی داشت. تدریس نظامی این نهاد افغان، معادل آموزش های مرکز تعلیمات عالی نظامی فرانسه (سی.ایچ.ای.ام) می باشد.

JPEG

فرانسه در چهارچوب معاهدهء دوستی و همکاری دو جانبه میان افغانستان و فرانسه، منعقدهء سال ۲۰۱۲، به حمایت خویش از مکتب ارکان الحرب کشور ادامه می دهد. دگروال ژان – میشل مییهِ طی سخنرانی خود در محفل استقبالیه، براهمیت پشتیبانی از این نهاد تعلیمات نظامی نیز تأکید ورزید. نظر به گفتار نامبرده، این حمایت الزامی بخصوص در زمانی مطرح می شود که کشور در یک مرحلهء سرنوشت ساز تاریخ خویش واقع گردیده است ؛ درچنین حالتی، کیفیت تطبیق صلاحیت، معنی و مفهوم دولت و مسلکی بودن سرافسران کشور،عوامل خطیر انکشاف و دفاع ملت افغانستان را تشکیل می دهد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه