مَاموریت "اِم.اِل.اِف" در کابل [fr]

از تاریخ 12 تا 16 جنوری 2015 مطابق 22 الی 26 جدی 1393، یک هیئت ماَموریت "لائیک" فرانسه سفر کاری را جهت انسجام دهی آمادگی های جدید در پشتیبانی از سیستم تعلیمی افغانستان و تدریس لسان فرانسوی بسر رسانید.

JPEG

هدف از این ماَموریت، مشخص ساختن جنبه عملی توافقنامه عمومی جدید عقد شده میان سفارت فرانسه در افغانستان و نهاد ماَموریت "لائیک" فرانسه بود. این امر به تداوم امور روی دست داشته در بخش تعلیم و گسترش آن در قسمت کمک به تدریس لسان فرانسوی در افغانستان ارتباط داشت.

نمایندگان "اِم.اِل.اِف"، مارسِل باری و پاتریک ژوزف با فعالان اصلی بخش های مربوط به تفتیش، مدیریت مکاتب یا مراکز تحصیلی و با معلمین و شرکای ذیدخل ملاقات نمودند. اهداف مذاکرات، درک روشن از تعاملاتی وابسته به تدارکات و ترتیبات جدید و همچنان مشخص ساختن نحوهء دخالت در سه مسیر آتی بود :

  • همگامی با اصلاحات سیستم تعلیمی بخصوص در تعقیب برنامه های تر بیه وآموزش مفتشین و تطبیق پروگرام تربیه مدیران مکاتب یا نهادهای تعلیمی،
  • بهبودی کیفیت تدریس ، بواسطهَ تربیه معلم چه بسویه تدریسات ثانوی باشد یا بسطح تحصیلات عالی،
  • تقویت ظرفیت های فعالان تعلیم و تربیه بوسیله تبادله ارزیابی ها، .

برعلاوه، این دیدو وادیدهای کاری زمینه را مساعد ساخت تا توقعات و ضروریات مکاتب استقلال و ملالی کابل که از سوی فرانسه حمایت می شود وهم انتظارات دپارتمنت فرانسوی پوهنتون کابل بهتر شناسایی شده وهمچنان اولویت ها در کار عملی و نوعیت امدادی که باید "اِم.اِل.اِف" در ماه های آینده راه اندازی کند، تعریف گردد.

"اِم.اِل.اِف" از سال 2008 میلادی بدینسو در افغانستان حضور دارد و در چوکات ترتیبات و تدارکات کمک به سیستم تعلیمی کشور، شریک اصلی سفارت فرانسه می باشد.
منبعد ساحه فعالیت موَسسه متذکره به تدریس زبان فرانسوی بسط خواهد یافت. این شراکتِ تقویت یافته نیز می کوشد تا متجانس بودن وسایل مختلف همکاری ما را توسعه دهد : یعنی، پشتیبانی از لیسه های ملالی و استقلال ؛ آموزش و تربیه عمله و فعله منسجم کننده ای نظام تعلیمی ؛ امداد به دپارتمنت فرانسوی پوهنتون کابل و تدریس لسان فرانسوی در انستیتیوت فرانسه در افغانستان یا "ایفآ".

تاریخ نشر 29/01/2015

قسمت بالایی صفحه