مولداوی – ملاقات آقای هَرلِم دِزیر با هیئت پارلمانی کشور مولداوی (۲۴ فبروری ۲۰۱۷ / ۶ حوت ۱۳۹۵)

بروز جمعه ۲۴ فبروری ۲۰۱۷ مصادف به ۶ حوت ۱۳۹۵، آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپا یک هیئتی مرکب از نمایندگان شورای ملی کشور مولداوی را تحت رهبری خانم ولانتینا بولیگا، رئیسه کُمیسیون امور خارجه و ادغام اروپایی و گروپ دوستی فرانسه – مولداوی بحضور پذیرفت.

PNG

با انجام تبادل نظریات میان ذوات فوق الذکر، زمینهء بررسی و رسیدگی به رابطه دوجانبه و روابط میان اتحادیهء اروپا و کشور مولداوی مساعد گردید.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/moldavie/evenements/article/moldavie-rencontre-de-m-desir-avec-une-delegation-de-parlementaires-moldaves-24

تاریخ نشر 26/02/2017

قسمت بالایی صفحه