موقف ورزشی فرانسه در بازی های اُلمپیک - "روحیه آبی"

JPEG

موقف ورزشی فرانسه در بازی های اُلمپیک - "روحیه آبی"
حرکت بسوی بزرگترین مسابقهء جهان !

- بازی های اُلمپیک ریو ۲۰۱۶ – از تاریخ ۵ الی ۲۱ آگست ۲۰۱۶ / از ۱۵ تا ۳۱ اسد ۱۳۹۵ -

- برگزاری اولین دور بازی های ورزشی اُلمپیک قارهء جنوب امریکا

- اشتراک ۱۰۵۰۰ ورزشکار و ۲۰۵ کشور

تیم اُلمپیکی فرانسه در ریو ۲۰۱۶

- مرکب از ۳۹۶ ورزشکار که ۱۶۸ تن شان را ورزشکاران اناث تشکیل می دهند (%۴۲ زنان).

- در مسابقات ورزشی اُلمپیک ریو نسبت به بازی های اُلمپیک لندن ۲۰۱۲، اینبار به تعداد ۶۴ ورزشکار بیشتر اشتراک می ورزند.

- ورزشکاران فرانسوی مربوط به ۲۷ از ۲۸ فدراسیون اُلمپیک (به استثنأی ورزش هاکی روی چمن)

- علمدار : جودوکا، تِدی رینی

فرانسه در بازی های اُلمپیک لندن ۲۰۱۲ در هفتمین مقام قرار گرفت.

JPEG

فرانسه در بازی های اُلمپیک

- نخستین اشتراک فرانسه در بازی های اُلمپیک آتِن سال ۱۸۹۶ میلادی صورت پذیرفت.
- ۷۷۵ مدال
- برگزاری ۵ دور بازی های اُلمپیک در کشور فرانسه

رشته های عمده ورزش فرانسه در بازی های اُلمپیک

- شمشیرزنی : ۱۱۵ مدال
- بایسکلرانی در میدان : ۶۴ مدال
- دوش یا دو ومیدانی : ۶۱ مدال
- جودو : ۴۷ مدال
- شنا : ۴۰ مدال

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/infographie-la-france-aux-jeux-olympiques/article/infographie-la-france-aux-jeux-olympiques

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه