موقف جمهوری فرانسه در قبال اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۹ جنوری ۲۰۱۹ / ۹ دلو ۱۳۹۷)

"...، آوردن اصلاحات در ساختار و نظم شورای امنیت سازمان ملل متحد یک امر اساسی شمرده می شود : این شورا با حفظ ماهیت اجرایوی و تصمیم گیرنده اش، باید واقعیت های جهان امروز را بیشتر انعکاس دهد. بدین ترتیب، شورای مذکور باید ظرفیت اش را در امر پذیرش کامل مسئولیت های اش در راستای حفظ صلح، تأمین امنیت بین المللی و مشروعیت اش، تحکیم بخشد. خلاصه، این مأمول بطور خیلی واضح یک اولویتی برای فرانسه محسوب می گردد. (...)

معهذأ، ما آرزومندیم تا آوردن اصلاحات در شکل و ساخت شورای امنیت سازمان ملل متحد زمینهء مدنظر گرفتن ظهور قدرت های جدیدی را که دارای عزم و توانمندی پذیرفتن مسئولیت حضور دائمی در شورای امنیت بوده، و مطابق به منشور ملل متحد قادر به کمک و سهم گیری اهم و چشمگیری درعملکرد این شورا استند، فراهم سازد. در ارتباط با این بحث جهانی و با اغتنام از فُرصت، موقف ثابت و دوامدار حکومت خودرا مجدداً تذکار می دهم : فرانسه از نامزدی آلمان، برازیل، هندوستان و جاپان بحیث اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، و همچنان از حضور تقویت یافته کشورهای افریقایی در زمرهء اعضای دائمی و غیر دائمی، پشتیبانی تام می کند." (...)

جلسه غیر رسمی درمورد اصلاح شورای امنیت – برگرفته موجزی از سخنرانی خانم اَن گِگَن، معاونه نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – اجلاس مجمع عمومی – ۲۹ جنوری سال ۲۰۱۹ میلادی / ۹ دلو سال ۱۳۹۷ هجری شمسی


جهت دریافت متن کامل سخنرانی خانم گِگَن، معاونه نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد در اینجا کلیک کنید : https://onu.delegfrance.org/Le-Conseil-de-securite-doit-davantage-refleter-les-realites-du-monde-d-aujourd-11350

تاریخ نشر 07/02/2019

قسمت بالایی صفحه