موسسهء"مَدیرا" بتاریخ ۱۵اپریل در وِرسای، یک نشستی را درمورد برنامهءانکشاف دهات درولایت بامیان دایر میکند [fr]

موسسهء فرانسوی”مَدیرا" بروز جمعه ۱۵ اپریل ۲۰۱۶ مصادف به ۲۷ حمل ۱۳۹۵، یک کنفرانسی تحت عنوان "بامیان – انکشاف روستایی و جوامع – دروس و بازگویی های از واقعات" را در وِرسای دایر خواهد نمود.

موَسسهء"مَدیرا" (مأموریت کمک به انکشاف اقتصادهای روستایی در افغانستان) یک انجمن همبستگی بین المللی بوده و در افغانستان از سال ۱۹۸۸ بدینسو، در بخش انکشاف روستایی و حمایت از مردم قرأ و قصبات فعال است.

فعالیت این موَسسه در مسیر تقویت ظرفیت ها و ابتکارات تمرکز دارد تا جوامع محلی قادر به پیشبرد امور توسعوی مناطق شان گردیده و بر این تعامل تسلط حاصل نموده بتوانند.

JPEG

"مَدیرا" که در میان مجتمع موَسسات فرانسوی در افغانستان سهم بارزی دارد، بتاریخ ۱۵ ماه اپریل آینده یک سیمینار معلوماتی و تبادل نظر، تحت عنوان "بامیان – انکشاف روستایی و جوامع – دروس و بازگویی های از واقعات" را در وِرسای تدویر می نماید.

این سیمینار در اماکن مکتب عالی ملی مناظر – "باغچهء شاه"، واقع (۱۰ سرک مارشال جوفر، ۷۸۰۰۰ وِرسای) دایر خواهد شد.

برای دریافت معلومات مزید در زمینه، اینجا کلیک کنید :

PDF - 562.8 kb
(PDF - 562.8 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه