موزیم کِی برانلی بمناسبت برگزاری دهمین سالگرد ایجاداش به "کِیِ برانلی ژاک – شیراک" مسمأ گردید

موزیم کِی برانلی در پاریس بتاریخ ۲۳ جون ۲۰۱۶ (۳ سرطان ۱۳۹۵)، دهمین سالگرداش را جشن گرفت. بدین مناسبت، نهاد مذکور جهت ارجگزاری به خدمات و سهمگیری بارز ژاک – شیراک، رئیس جمهور اسبق فرانسه در بدو تأسیس این موزیم هنرهای افریقا، اوسِانی و امریکا، تغییر نام داد.

JPEG

موزیم هنری کِی برانلی که در سال ۲۰۰۶ در فضای بگو و مگوها و تضادها بوجود آمد بود، بالاخره توانست تا هویت اش را، خاصتاً بواسطهء "یک خوانش جدید از فرهنگ ها، تحرکات اجتماعی و/ یا تاریخی" با ارائه نمایشگاه های چون، "کرهء پیوند نژادها"، "موهای محبوب" یا "خالکوب ها، خالکوب شدگان" (۲۰۱۴ – ۲۰۱۵)، تثبیت نموده و مخاطبین علاقه مند اش را دریابد.

JPEG

بمناسبت برگزاری مراسم سالگرد موزیم یادشده که در ناحیهء هفتم شهر پاریس قرار دارد، این نهاد حفظ آثار هنری خاص به "کِی برانلی – ژاک شیراک" مسمأ گردید. معهذأ، امر مذکور از نقش اهمی که رئیس دولت پیشین فرانسه در ایجاد این موزیم هنرهای افریقا، اوسِانی و امریکا ایفا نموده بود، یادآوری بعمل می آورد.

JPEG

برای معلومات مزید :
https://t.co/PzN4fhYoBz
https://t.co/m0TR4EorKa

تاریخ نشر 27/06/2016

قسمت بالایی صفحه