موجودیت ۲۷ باب مکتب تحصیلات عالی فرهنگ در سکوی "شمولیت بعد از بَکَلوریا"

بروز جمعه ۲۰ جنوری ۲۰۱۷ (اول دلو ۱۳۹۵) سال جاری، ثبت نام مقدماتی در تحصیلات عالی از ورای سکوی "شمولیت بعد از اخذ بَکَلوریا" برای بخش اعظم رشته های تعلیماتی بعد از فراغت از تدریسات ثانوی (بَکَلوریا) آغاز گردید.
شبکهء تحصیلات عالی فرهنگ را که مرکب از ۱۰۰ باب نهاد تدریسی بوده و ۲۷ باب آن در سکوی مذکور تسجیل یافته است، دریابید.

PNG
JPEG

تحصیلات عالی فرهنگ
منظور از تحصیلات عالی فرهنگ شبکه ای است متشکل از ۱۰۰ نهاد تعلیمی (اکثراً نهادهای عامه) در رشته های مهندسی، میراث تاریخی، هنرهای تجسمی و دیزایین، نمایشات زنده، سینما و سمی و بصری که اصولاً مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه می گردد. شهادتنامه ها، در حدود چهل سند فراغت، مطابق به چهارچوب "ال.ام.دی." (لیسانس – ماستری – دوکتورا) رده بندی شده است.

رساله معلوماتی ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ این عرضهء خدمات متنوع را معرفی می کند.
در آن به تمامی آموزش های که مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ می گردد، با جزئیات شرح و توضیحات داده شده است. در رساله متذکره از بعضی تعلیماتی که وابسته به وزارت مسئول بخش تحصیلات عالی و یا به سکتور خصوصی است، نیز یادآوری بعمل آمده است.

JPEG

برای معلومات مزید :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/27-ecoles-de-l-enseignement-superieur-Culture-presentes-sur-la-plateforme-Admission-Post-Bac

تاریخ نشر 06/02/2017

قسمت بالایی صفحه