مهاجرین فلسطینی – حمایت از فعالیت دفتر امداد و امور سازمان ملل متحد برای مهاجرین فلسطین (یو.ان.ار.دبلیو.ای.) – (۳ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۱۲ سنبله ‍۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از تصمیم ایالات متحده امریکا مبنی بر قطع سهم و کمک در تمویل مالی دفتر امداد و امور سازمان ملل متحد برای مهاجرین فلسطین – (یو.ان.ار.دبلیو.ای.) در شرق نزدیک، عمیقاً ابراز تأسف و تأثر می کند.

JPEG

جمهوری فرانسه وابستگی و علاقه مندی خویش را به موجودیت دفتر امداد و امور سازمان ملل متحد برای مهاجرین فلسطین – (یو.ان.ار.دبلیو.ای.) تذکار می دهد ؛ عرضهء خدمات این دفتر خاص به بیش از ۵ میلیون مهاجر فلسطینی در امر ثبات محلی و منطقوی ضروری محسوب گردیده و نقش ارزنده دارد.

جمهوری فرانسه یادآهانی بعمل می آورد که معضل مهاجرین فلسطینی و حق شان به عودت به کاشانه و سرزمین منوط به وضعیت قانونی یا اصل نهایی است، و تنها درچهارچوب مذاکرات میان طرفین درگیر قضیه تعیین و مشخص شده می تواند.

JPEG

امر اساسی و الزامی به نظر می رسد تا جهت ادامهء پیش ببرد دوامدار و مناسب مأموریت های محولهء دفتر امداد و امور سازمان ملل متحد برای مهاجرین فلسطین (یو.ان.ار.دبلیو.ای.) و پیگیری اصلاحات از سوی این نهاد کمک رسانی، جامعهء بین المللی در راستا بسیج باقی بماند. امسال جمهوری فرانسه میزان سهمیه اش را افزایش داد، و امکانات و فُرصت های جدید حمایت مالی را بخصوص برای عملکردها بنفع معارف، مطالعه و بررسی می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/refugies-palestiniens-soutien-a-l-action-de-l-unrwa-03-09-18

تاریخ نشر 04/09/2018

قسمت بالایی صفحه