مهاجرت ها – کنفرانس بین الحکومتی درمورد پیمان جهانی برای مهاجرت های امن، مرتب، منظم و قانونی (مراکش، ۱۰ – ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸ / ۱۹ – ۲۰ قوس ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از وضع و تصویب این پیمان جهانی پشتیبانی نمود، زیرا اکنون مهاجرت ها به یک پدیده عمومی مبدل گردیده است که بایست درچوکات یک همکاری بین المللی موثرتر بین کشورهای مبدأ، عبوری و مقصد سفر، از سوی دول مهار و مدیریت شود.

JPEG

جمهوری فرانسه از وضع و تصویب این پیمان جهانی پشتیبانی نمود، زیرا اکنون مهاجرت ها به یک پدیده عمومی مبدل گردیده است که بایست درچوکات یک همکاری بین المللی موثرتر بین کشورهای مبدأ، عبوری و مقصد سفر، از سوی دول مهار و مدیریت شود. در این چنین دورنمای است که پیمان جهانی برای مهاجرت های امن، مرتب، منظم و قانونی تمامی عملکردهای مناسب و سالم را که دول می توانند با اقتباس از آنها سیاست پناهجویی شان را بدیهاً با احترام به توقعات و الزامات ملی شان رهبری کنند، جمع آوری و فهرست بندی می کند. پیمان مذکور عاری از قیود و شروط بوده و یک اعلامیه ای محسوب می گردد که هیچ پابندی و مجبوریت عدلی و قضایی بوجود نمی آورد. این پیمان همچنان حق جدیدی را به مهاجرین نیز ایجاد نکرده و قایل نمی شود، اما حقوق بنیادین شان را آنطوریکه علی الخصوص در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف شده است، تذکار می دهد.

پیمان یادشده مطابق به جایگاه و موقف فرانسه، خاصیت منحصر به فرد وضعیت مهاجر را تذکار می دهد، و یک تفکیک مبرهنی میان پناهجویان قانونی و پناهجویان غیر قانونی قایل می شود. برعلاوه، این پیمان حاکمیت ملی را چون "اصل هادی" ای که با احترام به تعهدات بین الملی دول، به ایشان اجازهء تأمین نظارت را بر مرزهای شان می دهد، برسمیت می شناسد. بر اساس این امر، پیمان مزبور دول را دعوت به مبارزه علیه مهاجرت های نامنظم توأم با نابودسازی گروه های غیر قانونی مهاجرت و با تشویق و ترغیب کشورهای مبدأ به تأمین نظارت و مراقبت عملی برسرحدات شان، تسهیل برگشت و ادغام مهاجرین فاقد وضعیت منظم و قانونی می کند. این پیمان جهانی نیز دول را به حفظ راه های پناهجویی قانونی و ایجاد سهولت به ادغام آنانیکه از جوامع میزبان آن را به امانت می گیرند، دعوت می کند. بالاخره، پیمان فوق الذکر با سرمایه گذاری هرچه بیشتر در انکشاف کشورهای مبدأ، با تشویق بسوی حکومتداری خوب در این سرزمین ها و با درنظرداشت بروز عوامل جدید مهاجرت مانند پدیدهء تغییر اقلیم، ضرورت مداقه و رسیدگی به عوامل عمیق مهاجرت ها را خاطر نشان می سازد.

JPEG

جمهوری فرانسه پابند و وفادار به ارزش های اش، وابسته به ارجگذاری به حقوق ولی نگران و مواظب موثریت، بذل جد و جهد را در راستای همکاری بین المللی هرچه بزرگتر و وسیعتر درعرصهء مهاجرت ها دنبال خواهد کرد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/le-pacte-mondial-pour-des-migrations-sures-ordonnees-et-regulieres/article/migrations-conference-intergouvernementale-sur-le-pacte-mondial-pour-des

تاریخ نشر 13/12/2018

قسمت بالایی صفحه