منبعد ثبت نام در بخش خدمات قونسلی بروی خط صورت می پذیرد ! [fr]

از تاریخ ۱۴جون (۲۵ جوزا) بدینسو، اتباع فرانسوی که در خارج مقیم اند، می توانند ثبت نام، باب روز یا تازه نمودن معلومات و داده ها یا اطلاع دهی از عزیمت شان را در بخش خدمات قونسلی، مستقیماً از ورای سایتء "خدمت – عامه.اف ار / service-public.fr." انجام دهند.

این بخش خدمات قونسلی ۲۴ ساعت در شبانه روز باز و قابل دستررسی است، حتی اگر شما از محل قونسلگری دور بودوباش داشته باشید !

PNG

چرا زمانیکه در خارج اقامت می گزینید، عمل انجام ثبت نام در بخش خدمات قونسلی حائز اهمیت می شود ؟

• در حالت اضطرار و تعجیل، قونسلگری مختصات یا آدرس های تماس شما و همچنان نشانی های تماس و ارتباط با اقارب شما در فرانسه را در اختیار خود دارد.
• قونسلگری در صورت ضرورت، می تواند پیام های برقی در مورد برگزاری انتخابات، شرایط تأمین امنیت، تنظیم دوره های قونسلی را به شما ارسال بدارد.
• خدمات عرضه شده از سوی قونسلگری ها (تجدید پاسپورت، تقاضای بورس تحصیلی، حالت مدنی ...) سهولت می یابد.

ثبت نام در بخش خدمات قونسلی خیلی ساده است : کافیست تا خودرا با سایت "خدمت – عامه.اف ار / service-public.fr. " وصل نموده، فارم مطلوب را بروی خط برقی تکمیل کرده و با آن، بذریعهء ارتباط برقی، اسنادی که هویت، تابعیت فرانسوی و محل اقامت تان را ثابت می سازد، اضافه نمایید.

دریافت خدمات مذکور بوسیلهء ویدیو :

https://youtu.be/yc6XZH0a5w0

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه، وعدهء ملاقات در سایت "خدمت-عامه.اف ار / service-public.fr. " :

https://www.service-public.fr/parti...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه