منابع بشری – سوال و جواب – برگرفتهء موجزی از نشست مطبوعاتی (۷ دسامبر ۲۰۱۸ / ۱۶ قوس ۱۳۹۷)

سوال : بتازگی انتقاداتی از بابت تأخیر در تطبیق قانونی بنام سووادهِ مبنی بر دسترسی زنان به پُرمسئولیت ترین مقام های وزارت تان وارد گردید. واکنش تان در زمینه چه است ؟

جواب : وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه حتی قبل از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) و بعد از انفاذ قانون سووادهِ، متعهد به پیشبرد یک سیاست اراده گرا در راستای تأمین مساوات بوده که امروز منتج به ازدیاد شمار زنان در مدیریت عالی این وزارت به دستکم %۳۰ گردیده است (به عبارت دیگر، در مقام سفرأی ذکور و نسوان، روئسا و رئیسه ها ، مدیران و مدیره ها). این راهکار وزارت بخصوص به مضاعف تعداد سفرأی زن طی ۵ سال انجامید، و تعدادشان در این سمت به ۴۶ تن رسید. وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بر این بخش نظارت خاص مبذول می دارد، و فیصدی اولین انتصاب به سمت سفیر ذکور/اناث به %۳۵ محاسبه می گردد.

این سیاست باور گرا نیز در جزم عزم به تقویهء تعداد زنان در دوران آموزش مسلکی بشمول عالی ترین مدارج تجلی یافته است (مشاورین امور خارجه و وزرأی تام الاختیار). این راهکار اخص در تشکیل یک بانک یا مخزن ظرفیت ها یک امر الزامی محسوب می گردد.

برعلاوه، وزارت مذکور در همسویی با تحرک یا پویایی جغرافیایی منسوبین اش (تشکیل یک هیئت مسئول امور خانواده ها در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی (سنبله/ میزان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی) جهت تسهیل شمولیت فرزندان در مکاتب و دسترسی همسران به بازار کار ؛ امضأی توافقات دوجانبه به مقصد ایجاد سهولت کار و بار به همسران)، بر حفظ تعادل میان زندگی خصوصی و زندگی مسلکی مواظبت می کند (تصویب یک لایحه زمانی، توسعهء اشتغال از راه دور).

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با بذل تلاش های اش در دراز مدت، برچسب تساوی حرفوی میان زنان و مردان (افنور) را در اخیر سال ۲۰۱۷ میلادی (سال ۱۳۹۶ هجری شمسی) نصیب خود ساخت. بدین منوال، این وزارت ماسوای مجبوریت ها و مکلفیت های قانونی اش، به هدف تأمین تساوی جنسیتی در میان کارمندان و برابری در عملکردهای اش متعهد است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres/article/ressources-humaines-q-r-extrait-du-point-de-presse-07-12-18

تاریخ نشر 12/12/2018

قسمت بالایی صفحه