"ملکه های کوچک کابل"، ورزش بایسکل سواری زنان افغان را احیا نموده و افتخار می بخشند [fr]

آیا تیم ملی بایسکل سواران افغان، جهت دریافت جایزهء نوبِل صلح به اتفاق آرأ در افغانستان و در خارج برگزیده خواهد شد ؟

"ملکه های کوچک کابل" یا کلپ بایسکل سواران زنان از سال ۲۰۰۳ بدینسو موجودیت داشته و از آن تاریخ به بعد پیهم به پیشرفت های نایل آمده و حتی در آخرین مسابقات قهرمانی بایسکل سواری آسیا از افغانستان آبرومندانه نمایندگی نمودند و منبعد خواستار اشتراک مستحق در بازی های اولمپیک سال ۲۰۲۰ هستند.

JPEG

با وجود اینکه دوستداران "ملکه های کوچک کابل" رو به افزایش اند، ولی این داستان زیبای ورزشی باعث ایجاد عدم درک و حتی خصومت در بین جامعه افغانی هنوز خیلی محافظه کار می گردد.

بهرصورت صداهای از هر سوی جهان، بخصوص در پارلمان ایتالیا بُلند می شود تا آنها را برای اخذ جایزه معتبر نوبِل صلح پیشنهاد کنند و هم از ایشان در این راستا پشتیبانی بعمل آورده شود ! مأمولی که باید در آینده پیگیری گردد...

برای دریافت معلومات مزید در زمینه، به گزارشی که "آرتی" به آنها اختصاص داده است، مراجعه نمایید :

http://info.arte.tv/fr/afghanistan-...

برای اخذ معلومات بازهم بیشتر، به گزارشی که "ار.اِف.ای" نیز در مورد شان تهیه کرده است، مراجعه نمایید :

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه