ملل متحد – اشتراک ماتیاس فِکل در جلسهء مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد دهمین سالگرد میثاق محافظت از تمام افراد در مقابل مفقود شدن های اجباری (نیویارک، ۱۷ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۹ دلو ۱۳۹۵)

آقای ماتیاس فِکل، منشی دولت در وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی، مسئول تجارت خارجی، ارتقای گردشگری و فرانسوییان مقیم در خارج، به نمایندگی از کشور فرانسه در اجلاس عالی ای که از جانب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بمناسبت دهمین سالگرد میثاق مربوط به محافظت از جمیع افراد در مقابل پدیدهء مفقودشدن های اجباری دایر گردیده بود، اشتراک ورزید.

JPEG

میثاق مذکور وسیله ای است برضد معافیت از کیفر و برای حمایت از نزدیکان اشخاص ناپدید شده ای که این متن به آنها حقوق قایل می گردد.

فرانسه از سی سال بدینسو در راستای مبارزه علیه مفقود شدن های اجباری در سازمان ملل متحد متعهد بوده و بسیج بودن خویش را جهت وضع و تصویب جهانی این میثاق پیگیری خواهد نمود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-participation-de-matthias-fekl-a-la-reunion-de-l-assemblee

تاریخ نشر 19/02/2017

قسمت بالایی صفحه