ملاقات و گفتگوی ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه با اِکاتِرینا زاهاریِوا، همتای بلغاریایی اش (پاریس، ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۷ / اول عقرب ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بروز دوشنبه ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۷ مصادف به اول عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی از خانم اِکاتِرینا زاهاریِوا، معاون صدارت اعظمی مسئول اصلاحات عدلی و قضایی و وزیر امور خارجه جمهوری بلغاریا مشایعت و پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه مخاطب و مهمان رسمی اش را در دورنمای مقام ریاست شورای اتحادیهء اروپا که مسئولیت و وظایف محوله آن سر از تاریخ اول جنوری سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۱ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی) به جمهوری بلغاریا تفویض می گردد، از پشتیبانی تام فرانسه اطمینان خاطر داد.

JPEG

وزرأی فوق الذکر جوانب مختلف روابط خارجی اتحادیهء اروپا، منجمله مسئله ثبات در بالکان های غربی، تقویه امنیت جو و فضای اروپا و مسائل مربوط به قانونمندی را مورد بحث و مداقه قرار دادند. آنها بازنگری بنیادین یا تهداب گذاری دوباره اتحادیهء اروپا را به ادامهء سمت و سوهای که بتاریخ ۱۹ و ۲۰ اکتوبر (۲۷ و ۲۸ میزان) در شورای اروپا از سوی سران دول و حکومت مورد جر و بحث واقع گردید، مطرح ساختند. آنها درمورد توسعهء روابط دوجانبه مان نیز سعی و زحمت بخرچ داده کار کردند.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bulgarie/evenements-4093/article/bulgarie-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue-bulgare-ekaterina

تاریخ نشر 25/10/2017

قسمت بالایی صفحه