ملاقات و گفتگوی ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه با دِوید دِویس، وزیر انگلستان مسئول خروج از اتحادیهء اروپا (پاریس، ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۷ / اول عقرب ۱۳۹۶)

بروز دوشنبه ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به اول عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از آقای دِوید دِویس، وزیر دولت شاهی انگلستان مسئول خروج از اتحادیهء اروپا مشایعت و پذیرایی بعمل آورد. درچوکات وظایف محوله وزیر انگلیس، این نخستین سفراش به فرانسه بود.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، نخست تشریحات مفصل آقای دِویس را درمورد اهداف انگلستان وابسته به چهارچوب مذاکرات "برِکزیت" شنود، و متعاقباً به موصوف از توقعات و خواسته های اتحادیهء اروپا طبق شرایط و اصول اساسی اعلام شده طی تعیینات سمت و سوهای مورخ ۲۷ اپریل (۷ ثور) شورای اروپا که از سوی آقای میشل بارنیهِ، یگانه مذاکره چی اتحادیهء اروپا مرعی الاجرا می گردد، یادآوری نمود.

JPEG

قابل یادآهانی می باشد که شورای مورخ ۲۰ اکتوبر(۲۸ میزان) اروپا مشاهده کرد که جریان کنونی امور روی دست گرفته شده باید قبل از تدویر دور دوم مذاکراتی متمرکز بر چوکات روابط آینده یا نحوه های انتقال، هنوزهم پیگیری گردد. با این وجود، شورای اروپا مشخص ساخت، در صورتیکه پیشرفت های قناعت بخشی در مذاکرات فعلی درمورد حقوق شهروندان و الزامیت های مالی بدست آید، آن موقع می توان این چنین مرحله ای را در ماه دسامبر (قوس/جدی) جامه عمل پوشاند.

جهت دریافت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/evenements/article/royaume-uni-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-david-davis-ministre

تاریخ نشر 02/11/2017

قسمت بالایی صفحه