ملاقات و گفتگوی ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه با نمایندگان انجمن های غیر حکومتی مربوط به امور بشردوستانه و ارتقای حقوق بشر (پاریس، ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۷ / اول عقرب ۱۳۹۶)

بروز دوشنبه ۲۳ اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی مطابق به اول عقرب سال ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، نمایندگان چند انجمن غیر حکومتی فعال در عرصهء حقوق بشر و محافظت از افراد ملکی در ساحات جنگ را بحضور پذیرفت و از ایشان استقبال و مهمان نوازی نمود.

JPEG

وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه و نمایندگان انجمن های غیر حکومتی که اکثرشان در ساحه کار حاضر و فعال اند، درمورد اثرگذاری امور بشردوستانه بحران های عمده بین المللی، بخصوص در کشورهای سوریه، عراق، یمن، برما، ساحل و همچنان در افریقای شرقی، و نیز در قسمت شرایط مهاجرین و بیجا شدگان بحث و گفتگو نمودند.

مذاکرات جانبین بالای معضلات تخطی ها و تجاوزات بر حقوق بین المللی امور بشردوستانه، علی الخصوص بر مشکلات دسترسی تعاون و امداد بشردوستانه در ساحات زیر نفوذ جنگ، امنیت کارمندان امور بشردوستانه و صحی و بر پیامدهای بیجاشدن های اجباری ای که ۶۵ میلیون تن را متأثر و متضرر ساخته است، تمرکز داشت. وزیر امور خارجه و مخاطبین اش ابزار تطبیق اصلاحات در ساختار امور بشردوستانه جهانی را جهت ازدیاد کارآیی اش در عرضه خدمات لازمه و حیاتی به آسیب پذیرترین مردم مطمح جر و بحث قرار دادند.

آقای ژان – ایوو لودریان آرزومندی اش را در قبال تقویه ابزار مالی مختص به فعالیت بشردوستانه سر از سال آینده ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) اظهار داشت. بخش های مرتبط به امور بشردوستانه و انکشاف، درچوکات یک رویکرد ادغامی مدیریت بحران ها، پایه های اساسی عملکرد فرانسه را تشکیل می دهد. این رویکردی است که در ساحل با ابتکار "اتحاد برای ساحل" و یا هم در شرق میانه در جایی که وزیر امور خارجه کشور بتازگی بسیج و پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون یورو را در راستای با ثبات ساختن کوتاه المدت مناطق آزادشده از سیطرهء "داعش" در سوریه اعلام نمود، به منصهءعمل درآمده است.

وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه ضمن این دیدار کاری، اولویت دهی به اساسات حقوق بشر در عملکرد دیپلوماتیک فرانسه، همزمان در داخل نهادهای کثیرالجوانب و در گفتمان با شرکای مان را نیز مجدداً تأیید نمود. مسائلی چون ضیق و تنگ شدن فضای جامعه مدنی در بسی کشورها، تهدیداتی که خاصتاً متوجه مدافعین حقوق و خبرنگاران است، ارتقای برابری میان زنان و مردان و حقوق افراد وابسته به "ال.جی.بی.تی.ای." بطور اخص مطرح گردید.

بالاخره، انجام این ملاقات و گفتگو جامع فُرصتی بود برای تبادل نظرات درمورد اهداف مقام رهبری جمهوری فرانسه در رأس شورای امنیت سازمان ملل متحد درعرصهء محافظت از افراد ملکی و ارتقای حقوق بشر. آقای ژان – ایوو لودریان، بتاریخ ۳۰ و ۳۱ اکتوبر سال جاری میلادی (۸ و ۹ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی)، رویدادهای بسطح عالی را در شهر نیویارک که به محافظت از کارکنان طبی در ساحات تحت جنگ و به شرایط و اوضاع کودکان درگیر در منازعات مسلحانه مختص گردیده است، ریاست خواهد نمود.

دید و وادیدها میان آقای ژان – ایوو لودریان و نمایندگان انجمن های غیر حکومتی، به ویژه در دورنمای تدویرعنقریب کنفرانس ملی امور بشردوستانه در بهار سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی)، بگونه منظم پیگیری خواهد شد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/actualites/article/rencontre-de-jean-yves-le-drian-avec-les-representants-d-ong-humanitaires-et-de

تاریخ نشر 24/10/2017

قسمت بالایی صفحه