ملاقات و گفتگوی ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه با سیگرید کاگ، هماهنگ کننده خاص سازمان ملل متحد برای لبنان (۱۸ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۶ میزان ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بروز چهارشنبه ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۶ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی) از خانم سیگرید کاگ، هماهنگ کننده خاص سازمان ملل متحد برای لبنان استقبال و پذیرایی بعمل آورد. آقای لودریان به موصوفه پشتیبانی تام اش را اظهار داشت و از شیوهء پیشبرد مأموریت نامبرده در کشور لبنان سپاسگزاری نمود.

JPEG

آقای لودریان به مخاطب اش مراتب وابستگی و علاقه مندی خویش را به امر تأمین ثبات و امنیت در کشور لبنان، و آنهم در مقابل چالش های که این سرزمین را تهدید می کرد، تذکار داد و در این راستا، سهم بارز نیروی موقت سازمان ملل متحد (فینول) را درکشور لبنان خاطرنشان ساخت.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه ابتکاراتی را که از جانب رئیس جمهور فرانسه حین بازدید رسمی بسطح دولت رئیس جمهور میشل آوون در فرانسه اعلام شده بود، مورد بررسی و مداقه قرار داد، و بر آرزومندی بذل زحمت و تقلا تنگاتنگ با سازمان ملل متحد وهمچنان با دیگر شرکای فرانسه در زمینه تأکید ورزید. وزیر امور خارجه فرانسه و هماهنگ کننده خاص سازمان ملل متحد بر اهمیت تحکیم دولت لبنان همنوا و متفق الرأی بودند.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/onu-liban-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-sigrid-kaag-coordinatrice

تاریخ نشر 23/10/2017

قسمت بالایی صفحه