ملاقات و گفتگوی وزیر امور خارجه فرانسه با رئیس اجرائیه افغانستان (۲۱ نوامبر ۲۰۱۸ / ۳۰ عقرب ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۳۰ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی، ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان دیدار نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این ملاقات شان، مسائل مربوط به تأمین امنیت، صلح،... تحولات سیاسی در سرزمین افغانستان، و خاصتاً زوایای مختلف روابط دوجانبه میان مملکتین را مطمح بحث و گفتگو قرار دادند.

JPEG

تاریخ نشر 22/11/2018

قسمت بالایی صفحه