ملاقات و گفتگوی وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با آغا خان (پاریس، ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۲۸ سنبله ۱۳۹۷) [fr]

بروز سه شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۷ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، آقای کریم الحسینی مشهور به آغا خان چهارم را بحضور پذیرفت.

JPEG

طی این ملاقات و مشافههء ذوات فوق الذکر، خاصتاً موضوعاتی مربوط به میثاق مشارکتی که ده سال قبل میان وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) و شبکهء آغا خان برای انکشاف (ای.کیِ.دی.اِن.) عقد گردیده بود، مطمح بحث و مداقه قرار گرفت. بنیاد آغا خان یک شریکی است که با همکاری و همگرایی اش رویکارهای بُلندپروازانه ای در قاره های افریقا، آسیا و در شرق میانه، بخصوص در بخش های معارف و صحت، مانند برنامهء گسترش انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل و مادر (ای.ام.اف.او.) کابل یا سکتور انرژی با رویکار مرکز برق آبی بوژاگالی در کشور اوگاندا، به پایه اکمال رسید.

JPEG

بنیاد آغا خان در توسعهء ساحه و ملکیت شانتیی واقع حومهء پاریس، با امداد رسانی و سهمگیری در راستای اعادهء مقام در خور شأن مجموع میراث تاریخی و فرهنگی املاک منطقه متذکره، نیز متعهد و پابند است.

بدین ترتیب، بنیاد توسعوی آغا خان در ارتقای ارزش های میراث تاریخی فرانسه و درخشش کشور مان در خارج، سهم قابل الوصف و بارزی دارد.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه به احترام و پاس تعهد و پابندی آغا خان چهارم درکنار ما، نشان افتخاری صلیب – بزرگ در نظم و حکم ملی "لِژیون دونور" را به موصوف تفویض نمود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه