ملاقات و گفتگوی نمایندهء سفارت فرانسه در افغانستان با سرپرست شاروالی کابل

ظهر روز سه شنبه ۲۵ جولای ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۳ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای محمد بیدا، نمایندهء سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای عبدالله حبیب زی، سرپرست شاروالی شهر کابل در دفتر کار محترم حبیب زی دیدار و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این مشافهه دوستانه موضوعات مربوط به رابطه دوستی میان شهرهای پاریس و کابل، زمینه و امکان همکاری کشور فرانسه در بخش برنامه های کاری شاروالی کابل و فُرصت انتقال تجارب و اندوخته های نظام مدیریت شهری از جانب کشور فرانسه به مقام شاروالی کابل و باقی مسائل ذیربط را مطمح بحث و تبادل نظر قرار دادند.

تاریخ نشر 26/07/2017

قسمت بالایی صفحه