ملاقات و گفتگوی منشی اول امور سیاسی و مطبوعاتی سفارت فرانسه در کابل با محترمه سمیه، دوهم څارن اردوی ملی افغانستان

بروز سه شنبه ۳۰ جنوری ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۱۰ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی، منشی اول امور سیاسی و مطبوعاتی سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با محترمه سمیه، دوهم څارن و افسر برجسته اکادمی سرافسران اردوی ملی افغانستان ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

دوهم څارن محترمه سمیه حین اجرای وظایف محوله اش در بخش نظامی، جهت رفع موانع موجود فراروی زنان افغان در قبال ادغام و پیوستن شان با اردوی ملی، مجدانه و سرسختانه سعی می ورزد. موصوفه قلباً آرزو دارد تا بحیث مربی اردوی ملی افغانستان ایفای وظیفه نموده، و بدین منوال در این عرصه خطیر و هم در راه ثبات، رفاه و ترقی وطن اش مصدر خدمات شایان گردد.

تاریخ نشر 31/01/2018

قسمت بالایی صفحه