ملاقات و گفتگوی سفیر کبیر فرانسه با رئیس پالیسی و ستراتیژی وزارت امور خارجه افغانستان (کابل، ۲۳ می ۲۰۱۸ / ۲ جوزا ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۲۳ می ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲ جوزا ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم افغانستان معهء منشی اول امور سیاسی و مطبوعاتی سفارت فرانسه در کابل، با آقای محمد اشرف حیدری، رئیس پالیسی و ستراتیژی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار موصوف ملاقات نمودند.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی گفتگوی مفصل، امداد دوجانبه متمرکز برعرصه های صحت، معارف و فرهنگ، مسئلهء توافقنامه هسته ای ایران و تلاش های همگانی جهت حفظ برجام، چگونگی روند صلح در افغانستان، تأثیرات مثبت انکشاف پایدار و همچنان تأمین امنیت عمومی توأم با پیامد های آن را مطمح بحث و مداقه عمیق قرار دادند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه