ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با وزیر معارف افغانستان - (کابل، ۲ اپریل ۲۰۱۹ / ۱۳ حمل ۱۳۹۸)

بروز سه شنبه ۲ اپریل ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۳ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای میرویس بلخی، وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار وزیر کشور ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار رسمی و دوستانه، مسئلهء انکشاف برنامه های تعلیمی، زمینهء امکان همکاری در بخش تدوین مواد و کتب علمی به نفع معارف کشور و پیگیری امداد به مکاتب و نهادهای تعلیمی که در آنجا لسان فرانسوی تدریس می شود، را مطمح بحث و تبادل نظر مفصل قرار دادند.

تاریخ نشر 04/04/2019

قسمت بالایی صفحه