ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با وزیر مالیه افغانستان (کابل، ۱۸ می ۲۰۱۹ / ۲۸ ثور ۱۳۹۸) [fr]

بروز شنبه ۱۸ می ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۲۸ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از جانب آقای محمد همایون قیومی، وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار وزیر کشور واقع کابل بحضور پذیرفته شد.

JPEG

ذوات فوق الذکر درمورد همکاری میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان بحث و تبادل نظرات مفصل و مثمر انجام دادند، و در اموری مربوط به رویکارهای اقتصادی و صنعتی مشترک جهت انکشاف و حاکمیت افغانستان، به پیشرفت های نائل آمدند.

جمهوری فرانسه عملاً درکنار مردم افغانستان متعهد بوده و قرار می گیرد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه