ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با نائب اول مشرانو جرگه افغانستان – (کابل، ۲ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۱۰ میزان ۱۳۹۸)

دیروز چهارشنبه ۲ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۱۰ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای محمد علم ایزدیار، نائب اول مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در مقر سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل ملاقات نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر ضمن این دیدار کاری که در یک فضای دوستانه صورت پذیرفت، موضوعاتی مربوط به تقویت همکاری فی مابین پارلمان های جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان را مطمح ارزیابی و مداقه مفصل قرار دادند.

Fruitful meeting between Ambassador David Martinon and the Vice-President of the “Meshrano Jirga”, M. Alam Izedyar, aiming at strengthening inter-parliamentary cooperation between France and Afghanistan.

تاریخ نشر 03/10/2019

قسمت بالایی صفحه