ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان - (کابل، ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۲۱ میزان ۱۳۹۸)

بروز یکشنبه ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۱ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای ادریس زمان، معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار معین سیاسی وزارت مذکور ملاقات و مشافهه نمود.

JPEG

Deputy Foreign Minister https://twitter.com/IdreesZaman Meets https://twitter.com/david_martinon French Ambassador to Kabul

تاریخ نشر 14/10/2019

قسمت بالایی صفحه