ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با مسئول انجمن دوستی فرانسه – افغانستان – "اَفرَن" (کابل، ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ / ۲۳ عقرب ۱۳۹۸)

بروز پنجشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۳ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای اِتیِین ژیل، یکی از مسئولین انجمن دوستی فرانسه – افغانستان – "اَفرَن" و همچنان سرمحرر جریدهء "اخبار افغانستان" در مقر سفارت مذکور واقع کابل ملاقات و مشافهه نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر رویکارهای جدید تعلیمی و فرهنگی انجمن موسوم به "اَفرَن" را که از حدوداً چهل سال بدینسو دربخش معارف مصروف ایفای وظایف محوله خویش در چند ولایت افغانستان بوده و در راستای تحکیم رشتهء دوستی میان افغانستان و فرانسه نیز جد و جهد مستمر می ورزد، مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

تاریخ نشر 17/11/2019

قسمت بالایی صفحه