ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان - (کابل، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ / ۶ قوس ۱۳۹۸)

قبل از ظهر روز چهارشنبه ۶ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی مصادف به ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای ادریس زمان، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار وزیر کشور ملاقات نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار رسمی در مقر وزارت امور خارجه کشور واقع کابل، روند صلح، وضعیت کنونی افغانستان و ابعاد مختلف روابط مملکتین را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند.

تاریخ نشر 27/11/2019

قسمت بالایی صفحه