ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با رئیس جمهور اسبق افغانستان

دیروز یکشنبه ۲۳ فبروری ۲۰۲۰ میلادی مصادف به ۴ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین کشور ملاقات نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر بخصوص روند جاری صلح، و تحول اوضاع و حالات را در افغانستان مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

تاریخ نشر 24/02/2020

قسمت بالایی صفحه