ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با رئیس جمهور اسبق افغانستان - (کابل، ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ / ۱۰ جدی ۱۳۹۷)

بروز دوشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۰ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از جانب آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار و اقامتگاه رئیس جمهور اسبق کشور واقع کابل بحضور پذیرفته شد.

JPEG

ذوات فوق الذکر حین دیدار دوستانه نخست خاطرات ضیافت خاص صرف طعام ظهری را که در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی (قوس/جدی سال ۱۳۸۶ هجری شمسی) بمناسبت سفر رسمی آقای نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه در قصر ریاست جمهوری افغانستان – ارگ در کابل (https://twitter.com/KarzaiH) ترتیب داده شده بود و در آن مقطع زمان آقای مارتینون منحیث منشی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور سارکوزی را در این عزیمت به افغانستان مشایعت می نمود (https://twitter.com/david_martinon)، بیآد آوردند ؛ متعاقباً طرفین در یک مشافهه صمیمانه و مستقیم، تحول ابعاد مختلف روابط دیرینه میان فرانسه و افغانستان، سمت سیر اوضاع سیاسی، امنیتی، انتخاباتی ... افغانستان، چگونگی روند جاری صلح در کشور و پیامدهای تعاملات پیچیده منطقوی و بین المللی را برای افغانستان مطمح بحث و مداقه مفصل قرار دادند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه