ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با رئیس جمهور اسبق افغانستان (کابل، ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۲۰ میزان ۱۳۹۷)

بتاریخ ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۰ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان در مقر سفارت فرانسه واقع کابل، استقبال و پذیرایی نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر کارزار کنونی انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی ها ... و روند تأمین صلح را در افغانستان مطمح بحث و مداقه مفصل قرار دادند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه