ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان (کابل، ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸ / ۶ جدی ۱۳۹۷)

بروز پنجشنبه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۶ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی فرانسه با آقای عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحد ت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار مقام ریاست اجرائیه – قصر سپیدار، دیدار و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این ملاقات و مشافهه رسمی و صمیمانه، بخصوص زوایایی مختلف روابط دیرینه و تاریخی میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان را مطمح تبادل نظر و مداقه مفصل قرار دادند. سپس، سفیر جدید فرانسه مقیم افغانستان ضمن ابراز امیدواری جدی به تحکیم هرچه بیشتر همکاری های دوامدار و بازدیدهای مثمر دوجانبه افزود : "من (https://twitter.com/david_martinon) برای نخستین بار بواسطهء آقایان دومینیک دوویلپَن، وزیر امور خارجه اسبق جمهوری فرانسه و برونو لومِر(https://twitter.com/BrunoLeMaire)، دوست نزدیک ام، در ماه آگست سال ۲۰۰۲ میلادی (ماه اسد سال۱۳۸۱ هجری شمسی) با محترم داکتر عبدالله در کابل معرفت حاصل نموده، آشنا شدم... ."

تاریخ نشر 30/12/2018

قسمت بالایی صفحه