ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با خبرنگاران تلویزیون طلوع نیوز (مارچ ۲۰۱۸ / حوت ۱۳۹۶)

هفته گذشته، سفیر کبیر جمهوری فرانسه معهء مشاور سیاسی و مطبوعاتی سفارت فرانسه مقیم کابل با تیم خبرنگاران فعال، زحمتکش و مستعد شبکهء تلویزیونی طلوع نیوز ملاقات و گفتگو نمود. مشارالیه طی این بازدید دوستانه، پشتیبانی قاطع کشور متبوع اش را از آزادی مطبوعات و رسانه ها در افغانستان ابراز داشت.

JPEG

تاریخ نشر 20/03/2018

قسمت بالایی صفحه