ملاقات و گفتگوی رئیس شورای دولت جمهوری فرانسه با معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان - (پاریس،۲۹ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۷ عقرب ۱۳۹۶)

بروز یکشنبه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۷ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – مارک سوفهِ، رئیس شورای دولت جمهوری فرانسه از آقای محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مقر این شورا واقع شهر پاریس، مشایعت و پذیرایی گرم بعمل آورد.

JPEG

نخست آقای ژان – مارک سوفهِ از تشریف آوری آقای محمد سرور دانش اظهار شعف و امتنان نمود و به وی خیرمقدم گفت. متعاقباً، ذوات عالیرتبه فوق الذکر درمورد مسائل ذیعلاقه دولتین، چون اهمیت، تحکیم و توسعهء روابط دوجانبه میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان، بطور عموم درعرصه های فرهنگی، تعلیمی، باستانشناسی و امنیتی، اما بگونه اخص در باب همکاری های طرفین در بخش امور حقوقی و قضایی، بحث و تبادل نظریات مفصل انجام دادند.

JPEG

آقای محمد سرور دانش خواستار احیای مجدد و منظم روابط حقوقی و قضایی و آغاز همکاری ها در عرصه های قانونگذاری، ساختار اداری و محاکم اداری شد. موصوف از شورای دولت جمهوری فرانسه که غنی از تخصص و تجارب وافر در زمینه می باشد، آرزوی همکاری را درقسمت ارتقای ظرفیت های حقوقی افغانستان ، تبادل تجربیات و برگزاری ورکشاپ ها و سیمینارهای علمی با نهادهای مربوطه جمهوری اسلامی افغانستان نمود. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان طی این مشافهه کاری و دوستانه، جهت وضاحت بیشتر موضوع، از طرح دو قانون جدید به نام های "قانون اجراآت اداری" و "قانون محاکم اداری" که اکنون تحت کار بوده مراحل تدقیق آن در مرحله نهایی قرار دارد، به مخاطب خود توضیحات لازمه ارائه نمود.

JPEG

بالاخره، آقای ژان – مارک سوفهِ بنوبه خویش به آقای محمد سرور دانش از آمادگی کامل شورای دولت جمهوری فرانسه برای هر نوع همکاری حقوقی، عدلی و قضایی با جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داد. قابل یادآهانی می باشد که شورای دولت جمهوری فرانسه دارای ۲۱۸ سال تجارب و ظرفیت های بزرگ حقوقی است.

تاریخ نشر 30/10/2017

قسمت بالایی صفحه