ملاقات و گفتگوی آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با محترمه داکتر سیما سمر از کُمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان - (۷ فبروری ۲۰۱۸ / ۱۸ دلو ۱۳۹۶)

هفته گذشته، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با محترمه داکتر سیما سمر از کُمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مقر سفارت جمهوری فرانسه مقیم کابل ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر درمورد وضعیت و تحول جایگاه حقوق بشر در افغانستان مشافهه همه جانبه نمودند. آقای ریشیهِ، سفیر جمهوری فرانسه ضمن گفتگو و تبادل نظر با خانم سمر، پشتیبانی قاطع و قوی اش را از کارکردهای کُمیسیون حقوق بشر افغانستان، منجمله اولویت دهی به امر دسترسی به عدالت، و مبارزه علیه معافیت از جرایم ارتکاب یافته و جزأ اظهار داشت.

تاریخ نشر 07/02/2018

قسمت بالایی صفحه