ملاقات و گفتگوی آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان - (۲۳ اکتوبر ۲۰۱۷ / اول عقرب ۱۳۹۶)

بروز دوشنبه اول عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی مصادف به ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان در دفتر کار مقام ریاست اجرائیه کشور ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این ملاقات و مشافهه دوستانه، زوایایی مختلف روابط دیرینه میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان را مطمح تبادل نظر و مداقه همه جانبه قرار دادند.

تاریخ نشر 24/10/2017

قسمت بالایی صفحه