ملاقات و جلسه کاری میان سفیر فرانسه، مسئول بخش همکاری های سفارت فرانسه و وزیر صحت عامه افغانستان - (کابل، ۱۷ فبروری ۲۰۱۹ / ۲۸ دلو ۱۳۹۷)

بروز یکشنبه ۱۷ فبروری ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۸ دلو ۱۳۹۷ هجری شمسی، خانم اَن دوروفلهِ، مسئول بخش همکاری های سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل بحضور آقای فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفته شد ؛ در این ملاقات و جلسه کاری، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان نیز اشتراک ورزید.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این مشافهه دوستانه، امور توسعهء انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (ای.ام.اف.او.) را با بذل همکاری شرکای مان از شبکهء انکشافی بنیاد آقا خان و موسسهء فرانسوی موسوم به "زنجیر امید"، مطمح بحث و ارزیابی قرار دادند.

تاریخ نشر 18/02/2019

قسمت بالایی صفحه