ملاقات سفیر فرانسه با وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان

JPEG

آقای ژان-میشل مارلو سفیر فرانسه بروز پنجشنبه 16 اپریل 2015 (مطابق به 27 حمل 1394) از جانب محترم سید عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان جهت گفتگوی دو جانبه بحضور پذیرفته شد.

در این ملاقات، مشکل شرایط مهاجرین افغان در فرانسه و کمک حکومت فرانسه به پناهجویان و بیجا شدگان موضوعات خاصِ بحث و تبادل نظر بود. امداد فوق الذکر متوجه سه کتلهء مختلف مردم می شود : افغانان پناهنده در کشورهای همجوار، افراد بیجا شده در داخل کشور و بالاخره مهاجرین پاکستانی که از اوآیل سال 2015 به افغانستان رو آورده اند.

این ملاقات نیز فُرصت داد تا برنامه های برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان بوطن از ایران و پاکستان و پروگرامی که از سوی حکومت برای اسکان و جابجا شده آنها در افغانستان روی دست گرفته شده، مورد دقت و ارزیابی قرار گیرد.

تاریخ نشر 27/04/2015

قسمت بالایی صفحه