معاون رئیس اجرائیه جلالتمآب محمد خان سفیر فرانسه را بحضور می پذیرد.

معاون رئیس اجرائیه جلالتمآب محمد خان بتاریخ 22 نوامبر مطابق اول قوس، سفیر فرانسه آقای ژان – میشل مارلو را جهت ملاقات بحضور پذیرفت. این ملاقات فُرصت داد تا روابط دوجانبهَ مملکتین مطرح بحث قرار گیرد.

بتاریخ 22 نوامبر 2014 مصادف اول قوس 1393، نظر به خواهش سفیر فرانسه، آقای محمد خان معاون اول رئیس اجرائیه موصوف را بحضور پذیرفت. این ملاقات فُرصت داد تا روابط دوجانبهَ مملکتین مطرح شود. معاون اول ریاست اجرائیه کیفیت تاریخی و همچنان دورنمای بازشده بواسطهَ عقد معاهدهَ دوستی و همکاری سال 2012 را خاطر نشان ساخت. سفر اخیرِ مقامات افغانستان به پاکستان و سیاست مصالحه هم مورد بحث قرار گرفت. بالاخره کنفرانس آینده لندن مطرح شد و در زمینه سفیر فرانسه یادآور شد که خیلی مطلوب خواهد بود تا حکومت وحدت ملی قبل از تدویر جلسه تعیین شود.

JPEG

تاریخ نشر 30/11/2014

قسمت بالایی صفحه