ملاقات سفیر فرانسه با اساتید لسان فرانسوی - (کابل، ۲۵ جون ۲۰۱۹ / ۴ سرطان ۱۳۹۸)

بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۵ جون ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۴ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان جهت اشتراک در مراسم اختتامیهء دوره آموزشی ممتحنین و مصححین امتحانات تثبیت سویه در لسان فرانسوی - "دِلف" و"دَلف"، به انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا" تشریف برد، و درآنجا با اساتید لسان و ادبیات فرانسوی ملاقات و مشافهه مفصل نمود.

JPEG

S.E. Monsieur David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan a rencontré, le 25 juin 2019, les professeurs de français à l’Institut français d’Afghanistan –IFA lors de la clôture de la formation d’examinateurs-correcteurs Delf/Dalf.

تاریخ نشر 26/06/2019

قسمت بالایی صفحه