ملاقات سفیر فرانسه با رئیس مشرانو جرگه فضل هادی مسلمیار [fr]

آقای فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه و سفیر فرانسه با هم ملاقات نمودند. بحث بالای همکاری فرانسه با افغانستان در بخش پارلمانی و تعیین راهبردهای جدید بعد از بازدید سید حفیظ اله هاشمی منشی عمومی مشرانو جرگه در ماه جون گذشته، هدف این ملاقات را تشکیل میداد. این ملاقات در حضور منشی عمومی و آقای عارف اله پشتون رئیس کمیسیون امور خارجه صورت گرفت.

تاریخ نشر 06/11/2013

قسمت بالایی صفحه