ملاقات با هیئتء ریاســت عمومی ادارهء امور ریاســت جمهوری [fr]

بتاریخ 16 آگست 2015 مطابق به 25 اسد 1394، یک هیئتء ریاست عمومی ادارهء امور ریاست جمهوری متشکل از خانم کامله صدیقی معاونهء ریاست عمومی امور اداری و مالی و خانم ویکتوریا غوری رئیسهء منابع بشری، معهء آقای وحید حمیدی مسئول شعبهء هماهنگی کمک ها، در سفارت فرانسه پذیرفته شد.

JPEG

این ملاقات جهت عقد نخستین پروژهء همکاری میان یک شریک در عرصهء انکشاف و نهاد اداری جدید ریاست جمهوری دایر شده بود.

رویکار یادشده از سوی "ایکسپِرتیز فرانس" یا بنیاد کارشناسی فرانسه عملی گردیده و هدف اش تقویهء ظرفیت های ریاست عمومی ادارهء امور ریاست جمهوری با مساعدت در راستای توسعه یک ساختار آموزش داخلی می باشد.

تاریخ نشر 18/08/2015

قسمت بالایی صفحه