ملاقات آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه با آقای مراد علی مراد، معین ارشد امور امنیتی افغانستان

بروز چهارشنبه ۵ جولای ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۴ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم افغانستان با محترم ستر پاسوال مراد علی مراد، معین ارشد وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار مقام امنیتی اخیر الذکر ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار و گفتمان رسمی و دوستانه، امداد دوامدار کشور فرانسه بخصوص در بخش تقویت و توانایی های مسلکی پولیس نظم عامه و همچنان پولیس ملی، موضوعات امنیتی کشور، دست آوردها و برنامه های کاری وزارت امور داخله افغانستان در رابطه به اصلاحات پولیس ملی، مبارزه علیه فساد اداری و تطبیق پلان چهار ساله راهبردی وزارت مذکور را مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

تاریخ نشر 12/07/2017

قسمت بالایی صفحه