ملاقات آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه با آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان

شام پنجشنبه ۸ جون ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۸ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم افغانستان با آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار، روند تحول اوضاع جاری در افغانستان و منطقه و مسائل ذیربط را مطح بحث و ارزیابی قرار دادند.

تاریخ نشر 11/06/2017

قسمت بالایی صفحه