ملاقات آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه با آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان

بتاریخ ۲ می ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۲ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم افغانستان با آقای حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار دوجانبه و دوستانه، روابط مملکتین، تحول روند صلح و مسائل منطقوی را مطح بحث و ارزیابی قرار دادند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه